فروشگاه فایل های دانشجویی

دانلود فایل های دانشجویی : پابان نامه ,پروژه,مقاله , پلان های آماده اتوکد , آزمون ......

اطلاعیه فروشگاه

برای درخواست فایل های خود با ایمیل زیر در ارتباط باشید. mahdimoradpoor605@gmail.com

بررسی خواص کاربردها و روش های سنتز نانو ذرات اکسید تیتانیوم

توضیحات

مطالب :

فصل اول: آشنایی با دی اکسید تیتانیوم، معرفی خواص و کاربردهای آن.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- معرفی انواع ساختارهای کریستالی دی اکسیدتیتانیوم ۲

۱-۲-۱- فاز آناتاس… ۲

۱-۲-۲- فاز روتایل ۳

۱-۲-۳- فاز بروکایت ۴

۱-۲-۴- فاز β-TiO2 4

۱-۳- خواص فیزیکی و شیمیایی TiO2 6

۱-۳-۱- خواص اپتیکی.. ۶

۱-۳-۲- خواص الکتریکی.. ۷

۱-۳-۳- خواص الکترون و حفره در TiO2 7

۱-۳-۴- خواص شیمیایی.. ۸

۱-۳-۵- خاصیت فتوکاتالیستی.. ۹

۱-۳-۵-۱- مکانیزم واکنش های فتوکاتالیستی در TiO2 12

۱-۳-۶- خاصیت ابرآبدوستی.. ۱۵

۱-۴- کاربردهای نانومواد دی اکسیدتیتانیوم. ۱۶

۱-۴-۱- کاربردهای ضدمیکروبی، ضدویروسی و ضدقارچ. ۱۶

۱-۴-۲- کاربردهای ضدسرطان.. ۱۸

۱-۴-۳- تصفیه هوا ۱۹

۱-۴-۴- تصفیه آب.. ۲۱

۱-۴-۵- پوشش های خودتمیزشونده ۲۱

۱-۴-۶- مه زدایی.. ۲۲

۱-۴-۷- کاربرد در سلول های خورشیدی حساس شده رنگی.. ۲۳

۱-۴-۸- مصارف دارویی.. ۲۴

۱-۴-۹- کاربردهای دندانپزشکی.. ۲۴

فصل دوم: مروری بر روش های سنتز نانوذرات و لایه های نازک دی اکسیدتیتانیوم.. ۲۷

۲-۱- روش های سنتز از فاز مایع. ۲۷

۲-۱-۱- روش سل ژل ۲۸

۲-۱-۱-۱- روش سل ژل برای تهیه نانوذرات TiO2 28

۲-۱-۱-۲- مراحل فرايند سل-ژل.. ۳۰

۲-۱-۲- روش هم رسوبی.. ۳۶

۲-۱-۳- روش سولوترمال.. ۳۶

۲-۱-۴- سنتز نانوذرات به روش هیدروترمال.. ۳۷

۲-۱-۵- روش مایسل معکوس یا میکروامولسیون ۳۸

۲-۱-۶- روش احتراقی ۳۹

۲-۱-۷- روش الکتروشیمیایی ۴۰

۲-۲- روش های سنتز از فاز گازی.. ۴۱

۲-۲-۱- لایه نشانی بخار شیمیایی (CVD) 41

۲-۲-۲- لایه نشانی بخار فیزیکی (PVD) 45

۲-۲-۳- کندوپاش (Sputtering) 45

۲-۲-۴- روش چگالش از بخار شيميايي (CVC) 47

۲-۲-۵- روش لایه نشانی اسپری پایرولیزیز (SPD) 48

۲-۳- مروری بر مقالات بین المللی در زمینه خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات و لایه های نازک اکسید تیتانیوم  ۴۹

۲-۳-۱- سنتز نانوذرات  TiO2به روش سل ژل.. ۴۹

۲-۳-۲- سنتز نانوذرات TiO2 در دمای پایین به روش سل-ژل.. ۵۱

۲-۳-۳- سنتز نانوذرات تیتانیا به روس هيدروترمال با امواج فراصوتي.. ۵۳

۲-۳-۴- سنتز نانوپودر تیتانیا به روش CVC.. 54

۲-۳-۵- خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک اکسیدتیتانیوم به روش اسپری پایرولیزیز. ۵۶

۲-۳-۶- مشخصه یابی لایه های نازک TiO2 تهیه شده به روش کندوپاش (اسپاترینگ) ۵۸

۲-۳-۷- سنتز لایه های نازک TiO2 به روش CVD.. 61

فصل سوممطالعه پارامترهای سنتز بر روی خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای اکسید تیتانیوم   ۶۳

۳-۱- بررسی پارامترهای موثر بر روی خواص نانوساختارهای اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل- ژل.. ۶۳

۳-۱-۱- نقش عامل کمپلکس ساز ۶۳

۳-۱-۱-۱- سنتز نانوذرات تیتانیا با حضور عامل کمپلکس ساز مختلف به روش سل ژل.. ۶۴

۳-۱-۱-۲- مقایسه عملکرد عامل های کمپلکس ساز در تهیه لایه های نازک TiO2 به روش سل ژل.. ۶۷

۳-۱-۲- نقش حلال.. ۷۵

۳-۱-۳- اثر دمای بازپخت… ۸۱

۳-۱-۴- تغییر نسبت آب به آلکوکسید. ۸۵

۳-۱-۵- نوع کاتالیزور ۸۸

۳-۱-۶- اثر pH.. 89

۳-۲- بررسی پارامترهای موثر بر روی خواص لایه های نازک اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز  ۹۲

۳-۲-۱- اثر روش لایه نشانی (اسپری پایرولیزیز و مگنترون اسپاترینگ) بر روی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتوکاتالیستی TiO2 92

۳-۲-۲- بررسی خواص لایه های نازک تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز با تغییردمای بستر و تغییر زیرلایه  ۹۶

فصل چهارم:غشاءها و نحوی عکلکرد انها ……………

مراجع. ۱۰۰

 فهرست جدول­ها

جدول۱-۱: خواص فیزیکی اکسیدتیتانیوم ۵

جدول۲-۱: شرایط فرایند CVD برای رسوب فلزات و نیمرساناها ۴۴

جدول۲-۲: پارامترهای لایه نشانی با مقادیر بهینه به روش اسپری پایرولیزیز. ۵۷

جدول۲-۳: تاثیر دمای زیرلایه بر روی خواص لایه های نازک TiO2 سنتز شده به روش اسپری.. ۵۸

جدول۳-۱: ترکیب فاز لایه ها بصورت تابعی از دما برای هر عامل کمپلکس ساز (با استفاده از داده های رامان) ۷۲

جدول۳-۲: ترکیب فاز لایه ها بصورت تابعی از دما برای هر عامل کمپلکس ساز و اندازه ذرات محاسبه شده با فرمول دبی-شرر.(با استفاده از داده های XRD) 73

جدول۳-۳: ترکیب و شکل ظاهری رسوب تیتانیا با حلال های مختلف… ۷۷

جدول۳-۴: میانگین اندازه بلورک ها با رابطه شرر ۷۹

جدول۳-۵: نتایج اندازه گیری های XRD و تعیین اندازه بلورک ها با رابطه شرر ۸۵

جدول۳-۶: مساحت سطح موثر نانوذرات تیتانیا در دماهای بازپخت مختلف… ۸۴

جدول۳-۷: مساحت سطح موثر پودر تیتانیا در درجه هیدرولیز متفاوت با کاتالیزور مختلف ۸۷

جدول۳-۸: رابطه بین تعدادی از خواص فیزیکی فیلم  TiO2و پارامترهای لایه نشانی به روش اسپاترینگ… ۹۴

جدول۳-۹: رابطه بین تعدادی از خواص فیزیکی فیلم  TiO2و پارامترهای لایه نشانی به روش اسپری پایرولیزیز ۹۳

جدول۳-۱۰: شرایط لایه نشانی و خواص فیزیکی لایه های آناتاس بر روی بستر کوارتز و (۱۰۰) Si 97

 فهرست شكل­ها

شکل ۱-۱: نمایش ساختار بلوری آناتاس ۳

شکل ۱-۲: نمایش ساختار بلوری روتایل ۳

شکل ۱-۳: نمایش ساختار کریستالی بروکایت ۴

شکل ۱-۴: نمایش ساختارهای کریستالی  TiO2که در صنعت کاربرد دارند.  :●تیتانیوم :O , اکسیژن.. ۶

شکل ۱-۵ برانگیختگی و بازترکیب الکترون ۸

شکل ۱-۶: (a) بازترکیب سطحی، (b) بازترکیب حجمی، (c) واکنش اکسایش و (d) واکنش کاهش در سطح نیمرسانا ۹

شکل ا-۷ موقعیت گاف انرژی TiO2 در مقایسه با چند نیمرسانا و پتانسیل اکسایش و کاهش  H2O , H2و O2 در pH=0 . 10

شکل ۱-۸ سلول فتوولتایی با الکترودهای  TiO2و  Pt 11

شکل ۱-۹: مقایسه اثر هوندا- فوجی شیما در TiO2 و فتوسنتز گیاهان.. ۱۲

شکل ۱-۱۰: میزان نابودی غشاء سلولی باکتری E.coli در اثر تابش پرتو(۸ W m-2)   UVبا ۱۸

شکل۱-۱۱: اثر واکنش های فتوکاتالیستی TiO2 بر میزان زنده ماندن سلول های سرطانی.. ۱۹

شکل۱-۱۲:سامانه تصفیه کنندگی آب با پوششی از  TiO2 22

شکل۱-۱۳: عملکرد پوشش های خودتمیزشونده ۲۳

شکل۱-۱۴: (a) تصویر شیشه مه گرفته معمولی و (b) شیشه با پوششی از  TiO2بعد از نوردهی UV به اندازه کافی ۲۴

شکل۱-۱۵: طرز کار سلول خورشیدی حساس شده رنگی با نانوذرات TiO2 25

شکل۲-۱: نگاهی به فرایند سل ژل و کاربردهای آن.. ۳۳

شکل۲-۲: مراحل تولید ژل.. ۳۴

شکل۲-۳: مراحل فرايند سل-ژل.. ۳۴

شکل۲-۴: مراحل مختلف تهیه ژل (a) سل (b) ژلتر (c) آئروژل (d) اگزروژل ۳۶

شکل۲-۵: تشکیل مایسل معکوس… ۴۰

شکل۲-۶: مراحل فرایند سنتز نانوذرات به روش مایسل معکوس ۴۰

شکل۲-۷: سنتز  BaFe12O9به روش احتراقی. شعله از چپ به راست در حال انتشار است ۴۱

شکل۲-۸: محفظه CVD.. 43

شکل۲-۹: رسوب انتخابی لایه رسوبی.. ۴۵

شکل۲-۱۰: مراحل تشکیل لایه نازک در فرایند CVD.. 45

شکل۲-۱۱: طرحوارهای از لایه نشانی کندوپاش (سمت چپ) و جداشدن الکترون از هدف، ناشی از بمباران یونی (سمت راست) ۴۷

شکل۲-۱۲: طرح شماتیکی از دستگاه سنتز نانودرات به روش CVC.. 48

شكل۲-۱۳: طرح شماتيک از دستگاه لايه نشاني و پارامترهای موثر به روش اسپري پايروليزي.. ۵۰

شکل ۲-۱۴: طیف های XRD نانوذرات TiO2 در دماهای بازپخت مختلف به مدت ۲ ساعت ۵۱

شکل ۲-۱۵: منحنی تغییر اندازه نانوذرات با افزایش دمای بازپخت ۵۱

شکل ۲-۱۶: تغییرات اندازه ذرات با افزایش مدت زمان بازپخت در دمای (a) C˚۳۵۰، (b) C˚۵۰۰،             (c) C˚۱۰۰۰ ۵۲

شکل۲-۱۷: طیف پراش پرتو X نانوذرات تیتانیا (a) سنتز شده بدون عملیات پیرسازی (b) ماندگار شده در دمای C˚۱۰۰به مدت ۱۲ ساعت   ۵۳

شکل۲-۱۸: تصویر HRTEM پودر TiO2 پیرسازی شده به مدت ۱۲ ساعت در C˚۱۰۰ ۵۳

شکل۲-۱۹: طیف UV-Vis نانوپودر تیتانیا پیر شده در دماهای مختلف بازپخت… ۵۴

شکل۲-۲۰: تصاوير TEM پودرهای TiO2 تهيه شده به روش هيدروترمال (a) به كمك امواج فراصوتي        (b) معمولي   ۵۵

شکل۲-۲۱: (a) شماتيكي از محل هاي جمع آوري ذرات داخل راكتور CVC (b) توزیع دمایی داخل راکتور ۵۶

شکل۲-۲۲: طیفهای XRD پودرهای جمع آوری شده در هر منطقه. ۵۶

شکل۲-۲۳: طیف های XRD لایه های تهیه شده در دماهای بستر مختلف (a) بدون بازپخت (b) بازپخت شده در دمای C˚۵۰۰ به مدت ۲ ساعت. ۵۸

شکل۲-۲۴: طیف عبور اپتیکی لایه های نازک TiO2 در دماهای بستر مختلف… ۵۹

شکل۲-۲۵: طیف های پراش پرتو X فیلم TiO2 لایهنشانی شده و بازپخت شده ۶۰

شکل۲-۲۶: نمودار گاف اپتیکی (a) مستقیم و (b) غیرمستقیم لایه های تهیه شده به روش RF-Sputtring 61

شکل۲-۲۷: (a) ضریب شکست (b) ضریب خاموشی رسم شده برای لایه های تهیه شده به روش اسپاترینگ ۶۱

شکل۲-۲۸: طیف پراش پرتو X لایه های TiO2 لایه نشانی شده روی زیرلایه شیشه در دماهای (a) C˚۲۸۷ (b) C˚۳۰۶ (c) C˚۳۲۵ (d) C˚۳۶۲  ۶۲

شکل۲-۲۹: تصاویر  SEMاز مقطع عرضی لایههای نشانده شده در دمای (a) C˚ ۳۲۵ (b)C˚۳۶۲٫ ۶۳

شکل۳-۱: طیف XRD پودر تیتانیا تهیه شده در دمای K 368 به مدت h 24 با عامل کمپلکس ساز الف: اتیلن گلیکول در غلظت (a) mol/l0، (b) mol/l 1، (c) mol/l2 (d) mol/l5. 66

شکل۳-۲: حضور نسبی فاز آناتاس بر حسب غلظت های عامل کمپلکس ساز. ○: دی مانیتول، ∆: اتیلن گلیکول  ۶۶

شکل۳-۳: مساحت سطح موثر (SBET) نانوپودر TiO2 برحسب غلظت پلی ال. ○: دی مانیتول، ∆: اتیلن گلیکول.. ۶۷

شکل۳-۴: تصاویر FE-SEM با عامل کمپلکس ساز دی مانیتول در غلظت های.. ۶۷

شکل۳-۵: رابطه بین غلظت دی مانیتول و مقدار کربن.. ۶۸

شکل۳-۶: طیف IR فیلم TiO2 در دماهای مختلف با عامل (الف) DEA، (ب)  AcAc. 70

شکل۳-۷: طیف IR فیلم TiO2 در دماهای مختلف با عامل DEA+AcAc. 71

شکل۳-۸: طیف رامان لایه های TiO2 در دماهای مختلف با عامل (a)AcAc ، (b)PEG + AcAc. نماد A متعلق به فاز آناتاس و R متعلق به فاز روتایل   ۷۲

شکل۳-۹: طیف های XRD فیلم های TiO2 با عامل های کمپلکس ساز مختلف در دمای (a) C˚۵۰۰ و (b) C˚۸۰۰  ۷۳

شکل۳-۱۰: طیف IR محلول اولیه شامل عامل کمپلکس ساز (۱) DEA، (۲) TEA، (۳) AcAc، (۴) H3L و (۵) HAC 74

شکل۳-۱۱: تصاویر  SEMو مورفولوژی سطوح لایههای نازک با عامل کمپلکس ساز (a) DEA، (b) TEA، (c) AcAc، (d) HAC و (e) H3L. با حلال (a-e) EtOH و (f) n- butanol 74

شکل۳-۱۲: استیل استن در دو شکل شیمیایی.. ۷۷

شکل۳-۱۳: شکل گیری کی لیت بین استیل استن و تیتانیوم ایزوپروپکساید. ۷۷

شکل۳-۱۴: طیف FTIR رسوب تیتانیا (a) در حضور عامل کمپلکس ساز ۷۸

شکل۳-۱۵: طیف XRD رسوب تیتانیا بدون عملیات حرارتی (a) با حلال استن (b) با حلال هگزان (c) باحلال استن بدون عامل کمپلکس ساز. با انجام عملیات حرارتی در دمای C˚۴۵۰ برای ۱ ساعت (d) با حلال استن ۷۹

شکل۳-۱۶: تصاویر SEM رسوب تیتانیا با حلال (a) استن، (b) بوتانول.. ۸۰

شکل۳-۱۷: تصاویر SEM رسوب تیتانیا ، با حلال (a) تولوئن و (b) هگزان، با بزرگنمایی زیاد ۸۰

شکل۳-۱۸: عکس های TEM (a) سل کلوئیدی با ذرات TiO2، (b) ژل بدون آب (c) ژل خشک بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت ۸۲

شکل۳-۱۹: الگوی پراش پرتو x اکسید تیتانیوم (a) قبل و بعد از بازپخت در دمای (b) C˚۴۰۰، (c) C˚۵۰۰، (d) C˚۶۰۰ و (e) C˚۷۰۰ ۸۳

شکل۳-۲۰ (a-d): طیف های  XRDنانوپودر تیتانیا بازپخت شده در دماهای مختلف با کاتالیزور HCL و نسبت آب ۱x= (a)، ۲x= (b)، ۳x= (c)، ۴x= (d). نماد A متعلق به فاز آناتاس و R متعلق به فاز روتایل ۸۵

شکل۳-۲۱: تغییر اندازه بلورک ها با افزایش دمای بازپخت در (a) 2x= و (b) 4x= 85

شکل۳-۲۲: تغییر اندازه بلورک ها با افزایش دمای بازپخت دردرجه هیدرولیز مختلف ۸۶

شکل۳-۲۳: تصاویر  TEMنانوذرات تیتانیا (a) سنتز شده در ۱x= (b) سنتز شده در ۴x= (c) بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت در ۴x= 87

شکل۳-۲۴: طیف  XRDپودر تیتانیا در دماهای بازپخت مختلف و با کاتالیزور استیل استن. نماد A متعلق به فاز آناتاس و R متعلق به فاز روتایل ۸۸

شکل۳-۲۵: طیف XRD پودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 89

شکل۳-۲۶: عکس های  SEMپودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۴۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 89

شکل۳-۲۷: طیف XRD پودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۸۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 90

شکل۳-۲۸: عکس های  SEMپودر TiO2 بازپخت شده در دمای C˚۸۰۰ برای ۲ ساعت در pH (a)2، (b)4، (c)6 90

شکل۳-۲۹: طیف XRD فیلم TiO2 تهیه شده به روش (a) اسپاترینگ (b) اسپری پایرولیزیز ۹۲

شکل۳-۳۰: طیف عبور اپتیکی فیلم  TiO2سنتز شده به روش (a) اسپاترینگ (b) اسپری پایرولیزیز ۹۳

شکل۳-۳۱: تغییرات جذب متیلن آبی (ABS ∆) روی سطح فیلم TiO2 بر حسب پارامترهای لایه­نشانی در دو روش اسپاترینگ و اسپری پایرولیزیز ۹۴

شکل۳-۳۲: درصد عبور لایه های TiO2 آغشته به متیلن آبی بصورت تابعی از زمان نوردهی در دو روش اسپاترینگ و اسپری پایرولیزیز  ۹۴

شکل۳-۳۳: طیف XRD فیلم TiO2 در دمای بستر (a) C˚۲۵۰، (b) 400، (c) 500 . 96

شکل۳-۳۴: تصاویر AFM (a,b) C˚۲۵۰Ts=، (c,d) C˚۴۰۰Ts=، (e,f) C˚۵۰۰Ts= 97

شکل۳-۳۵: تصویر  SEMلایه های TiO2 تهیه شده در دمای بستر (a) C˚۲۵۰، (b) 400، (c) 500 …………. ۹۸

شکل۳-۳۶: ضریب جذب و گاف غیرمستقیم لایه های نشانده شده روی بستر کوارتز ۹۸

برای دانلود این فایل روی لینک زیر کلیک کنید  

دانلود فایل بررسی خواص کاربردها و روش های سنتز نانو ذرات اکسید تیتانیوم


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000,000 ریال

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file_1731592_7301.zip

جواب پرسش مهر سال 96-97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران

پاسخ پرسش مهر سال 96-97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران در این تحقیق به بررسی پرسش مهر سال تحصیلی 97-1396 رئیس جمهور می پردازیم و به این مسئله از دیدگاه علمی آموزشی و قرآن و روایات می پردازیم. در نهایت پیشنهاداتی به اولیاء و مدیران مدارس ارائه می دهیم که با بکار گیری آنها آینده کشور را به آینده سازانی متعهد،مدبر،با تحمل بسپارند. مقدمه اینکه چطور به افکار دیگران احترام بگذاریم ریشه در ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 200,000 تومان

مقاله در مورد اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

  دانلود مقاله اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال   این فایل با قالب Word بوده در 30 صفحه ، قابل ویرایش ، آماده پرینت و همچنین ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد     بخشی از مقاله : تولید ملی (به انگلیسی:National product ) (در اقتصاد) (یا محصول ملی) به ارزش پولی همه ی کالاها و خدماتی که در دوره ی معینی، معمولا ً یک سال، در کشوری تولید شده، گفته می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 50,000 تومان